Adoptie-voorwaarden:

1. De adoptant verklaart zich over de hond te ontfermen en te behandelen zoals van een goede houder van huisdieren kan worden verwacht.

2. De adoptant verplicht zich er toe in alle medische zorgen voor de hond te voorzien, hieronder begrepen de jaarlijkse controles en vaccinaties/titerbepaling. Indien de vzw hierom vraagt dient de adoptant hiervan het bewijs te overleggen en aan te tonen via het bijgehouden vaccinatieboekje/dierenpaspoort.

3. Adoptant verplicht zich tot het voor zijn/haar rekening nemen van alle medische kosten die in de toekomst voor de hond dienen te worden gemaakt of zich voordoen. Adoptant is zich ervan bewust dat deze kosten door de vzw niet op voorhand kunnen worden ingeschat en in voorkomende gevallen hoog kunnen oplopen. De vzw verplicht zich er toe bij adoptie volledig openheid van zaken te geven omtrent de gezondheidstoestand van de hond en adoptant volledig inzage te geven in het medisch dossier van de hond.

4. Indien de hond op het moment van adoptie onder medische behandeling is bij de dierenkliniek Causus is de adoptant verplicht de lopende behandeling af te maken bij voor vermeldde dierenartsenpraktijken.

5. Indien de adoptant meent bij de vzw aanspraak te kunnen maken op teruggave van door hem/haar gemaakte medische kosten, dan is de vzw gerechtigd om de adoptant te verplichten een second opinion en eventuele medische behandelingen te laten uitvoeren door dierenartsen van dierenkliniek Causus.

6. De adoptant mag de hond onder geen enkele voorwaarde doorverkopen of overlaten aan derden. Indien de adoptant om welke reden dan ok de zorg voor de hond niet langer kan of wil opbrengen dient de hond terug gebracht te worden naar VZW DE MLM-Bullies. Bij het terugbrengen van de hond kan de adoptant geen aanspraak maken op restitutie van kosten of adoptiebijdragen.

7. De adoptant verklaart de hond nimmer lichamelijk of geestelijk te mishandelen of geweld aan te doen. Hieronder wordt oa verstaan, het gebruik van een anti-blafband, telefact (stroomband) of een prikband/slipketting of enig ander mechanisch of elektrisch hulpmiddel.

8. Indien de hond gedragsproblemen vertoont welke voor de adoptie niet bij de vzw bekend waren, zal de adoptant de vzw hier onverwijld van op de hoogte brengen. In gezamenlijk overleg zal beslist worden welke maatregelen er getroffen zullen worden (gedragstherapeut, terug brengen van de hond,..) In geen enkel geval zal door de adoptant eenzijdig besloten worden de hond te laten inslapen tgv gedragsproblemen.

9. De adoptant verklaart dat de hond nooit in een buitenkennel zal verblijven. De adoptant verplicht zich er toe eventueel verdwijnen of weglopen van de hond binnen de 12 uur te melden aan de vzw.

10. De adoptant is zich ervan bewust dat euthanasie uitsluitend kan en mag worden toegepast door een dierenarts. Vooraleer over te gaan tot deze ingreep zal de adoptant hierover overleg plegen met de vzw.

11. De adoptant verplicht zich er toe het overlijden van de hond zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 5 werkdagen, te melden aan de vzw, vergezeld van een bewijs van overlijden waarop het chipnummer en nummer paspoort van de hond wordt vermeld.

12. De adoptant verplicht zich er toe adreswijzigingen van hem/haar zelf binnen 30 dagen door te geven aan de vzw.

13. De adoptant verklaart dat de gegevens, gevraagd via de adoptieaanvraag, volledig en in alle eerlijkheid zijn doorgegeven. Deze adoptiegegevens zijn als addendum aan deze adoptieovereenkomst toegevoegd.

14. Indien de adoptant, om welke reden dan ook, besluit afstand te doen van de hond, zal de hond onmiddellijk weer ter hand worden gesteld van de vzw. Er zal in dit voorkomende geval nimmer terugbetaling van eventueel gemaakte (adoptie)kosten aan de adoptant voor de hond worden vergoed.

15. De vzw behoudt zich het recht voor om een huisbezoek af te leggen om zich ervan te vergewissen dat de hond in goede conditie verkeert en de hond gehouden wordt overeenkomstig de voorwaarden gesteld in de adoptievoorwaarden en de adoptieovereenkomst.

16. De vzw behoudt zich het recht voor om, indien de hond in slechte lichamelijke en/of geestelijke conditie verkeerd, dan wel enige andere vorm van verwaarlozing constateert, of de hond in een situatie verkeert welke in strijd is met de in deze overeenkomst gemaakte afspraken, de hond onmiddellijk terug op te eisen. Indien de adoptant aan deze eis geen gehoor geeft, heeft de vzw het recht om na drie etmalen een dwangsom op te leggen van €500-, gevolgd door een verhoging van €50-, voor elke daaropvolgende dag. Geen enkele vorm van mondeling overleg kan hier gestelde afspraken wijzigen dan wel teniet doen.

17. De vzw verklaart zich er toe bereid de adoptant alle ondersteuning te bieden welke binnen haar vermogen ligt.

18. Deze adoptieovereenkomst is gedeponeerd bij de Vlaamse Overheid, departement leefmilieu, Natuur en Energie, Inspectie Dierenwelzijn.

19. Bij eventuele geschillen is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing, geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Veurne.